پرسشنامه بازارگرایی نارور و اسلاتر

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر

مقیاس MarkOr مخفف Market Orientaion یعنی بازارگرایی یا بازارمحوری است.

تعداد گویه ها: 14 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: هماهنگی بین بخشی، رقیب گرایی، مشتری گرایی

پرسشنامه استاندارد: روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش میزان بازار محوری استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.