پرسشنامه ارزیابی عملکرد بازاریابی

پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی

ابعاد پرسشنامه عملکرد بازاریابی:‌ ارتقای فروش، مدیریت بازار، افزایش سهم بازار

روایی: تحلیل عاملی تاییدی و روایی سازه + روایی محتوایی

پایایی: آلفای کرونباخ

قیمت: 3000 تومان

اصل مقاله و ترجمه مقاله عملکرد بازاریابی در پایگاه موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.