پرسشنامه طرح بازاریابی

پرسشنامه استاندارد طرح بازاریابی

تعداد گویه ها: 29 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: تجزیه و تحلیل موقعیت، شناسایی بازار هدف، اهداف و مقاصد بازاریابی، استرتژی بازاریابی، تاکتیک های بازاریابی، پیش بینی بازار یابی، اجرا و کنترل

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای طرح بازاریابی استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.