پرسشنامه طرح بازاریابی

دانلود پرسشنامه استاندارد طرح بازاریابی

منبه معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص

پرسشنامه طیف لیکرت طرح بازاریابی

پرسشنامه استاندارد

 

3000 تومان – خرید