پرسشنامه بازار محوری کوهلی و جاورسکی

پرسشنامه استاندارد بازار محوری کوهلی و جاروسکی

تعداد گویه ها: 23 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: ایجاد هوشمندی بازار، نشر هوشمندی بازار، پاسخگویی به هوشمندی بازار

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازار محوری استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.