پرسشنامه بازار محوری نارور و اسلاتر

پرسشنامه استاندارد بازار محوری نارور و اسلاتر

تعداد گویه ها: 14 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: هماهنگی بین بخشی، رقیب گرایی، مشتری گرایی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بازار محوری استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.