پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.