پرسشنامه ویژگی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه ویژگی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، سازگاری، وظیفه شناسی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.