پرسشنامه وفاداری مشتریان الیور

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتریان ریچارد الیور

تعداد گویه ها: 14 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شناختی، احساسی، ارادی، عملی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای وفاداری مشتریان استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.