پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری

پرسشنامه استاندارد وفاداری نگرشی – رفتاری

تعداد گویه ها: 10 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: رویکرد رفتاری و رویکرد نگرشی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای وفاداری نگرشی و رفتاری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.