پرسشنامه وفاداری مشتریان براساس کیفیت خدمات

پرسشنامه استاندارد وفاداری مشتریان

تعداد گویه ها: 15 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

این پرسشنامه تک بعدی بوده و وفاداری مشتریان براساس کیفیت خدمات ارائه شده را نشان می دهد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای وفاداری مشتریان براساس کیفیت خدمات ارائه شده استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.