پرسشنامه یادگیری سازمانی سنج

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی سنج

تعداد گویه ها: 24 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مهارت های فردی، مدل های ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای یادگیری سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.