پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی

تعداد گویه ها: 21 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان، ساختار سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای یادگیری سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.