پرسشنامه سواد دیجیتال

پرسشنامه استاندارد سواد دیجیتال

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شایستگی دیجیتالی، کاربری دیجیتالی، انتقال دیجیتالی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سواد دیجیتال استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.