پرسشنامه سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

پرسشنامه استاندارد سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

تعداد گویه ها: 51 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مدیریت کیفیت ناب، مدیریت تولید ناب، کارکنان ناب، مشتری گرایی ناب، زنجیره تامین ناب

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.