پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوولیوو

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، توجه و ملاحظات فردی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رهبری تحول آفرین استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.