پرسشنامه رهبری خدمتگزار سازمانی

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار سازمانی

تعداد گویه ها: 28 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رهبری خدمتگذار استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.