پرسشنامه رهبری خدمتگذار

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار

تعداد گویه ها: 23 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نوع دوستی، بهبود بخشی عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رهبری خدمتگذار استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.