پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو

پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آوولیو

تعداد گویه ها: 15 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: خودآگاهی، پردازش متون، اخلاق مداری، شفافیت رابطه ای

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رهبری اصیل استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.