پرسشنامه مبادله رهبر و عضو

پرسشنامه استاندارد مبادله رهبر – عضو

تعداد گویه ها: 12 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: انتقاد، هدف، شایستگی، مهارت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مبادله رهبر – عضو استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.