پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش شرکت های کوچک و متوسط

منبع خارجی معتبر – 2016

مدل دارد و ابعاد مدل مشخص است

روایی و پایایی دارد

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی خالص

قیمت: 3 هزار تومان

اصل مقاله در وب سایت پارس مدیر مورد بحث تشریحی قرار گرفته است

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.