پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش دیکسون

روایی و پایایی دارد

منبع داخلی و خارجی معتبر

تعداد سوالات: 15 پرسش با طیف لیکرت

ابعاد: تسهیم دانش اشکار، پنهان، ترتیبی و استراتژیک

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.