پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری

پرسشنامه دانش ارتباط با مشتری

روایی و پایایی: دارد

منبع: معتبر لاتین

نمونه منبع فارسی و با گزارش پایایی دارد

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری`

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت دانش مشتری استفاده می شود، نسخه دیگر  پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.