پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

تعداد گویه ها: 26 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: بیرونی سازی، ترکیب، درونی سازی، اجتماعی سازی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت دانش استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.