تاثیر انگیزش کارمندان بر انتقال دانش

تاثیر انگیزش کارمندان بر انتقال دانش

چکیده:

هدف-هدف این مقاله بررسی تاثیر انگیزش درونی و بیرونی به عنوان شاخص های انتقال دانش کارمندان در محیط یک سازمان خیریه ی اسپانیایی است.

طراحی/متدلوژی/دیدگاه: یک مطالعه ی موردی برای تحلیل یک سازمان خیریه اسپانیایی به کار رفت(آسپرونا). در این محیط , یک تحلیل کیفی و کمی با نمونه ای شامل 76 نفر با استفاده از دیدگاه حداقل مربعات جزئی به کار رفت (PLS) تا به بررسی فرصیه های آزمون بپردازد.

یافته ها-یافته های تحقیق نشان می دهد که در آسپرونا  انتقال دانش از طریق انگیزش درونی بهبود می یابد با این حال انگیزش بیرونی در انتقال دانش چندان اهمیت ندارد.  این نتیجه جالب به نظر می رسد با توجه به این نکته که افراد در این سازمان خیریه به دلایل درونی و شخصی حضور دارند تا پاداش های مالی.

محدودیت های تحقیق/مفاهیم ضمنی: این تحقیق تمرکز خود را بر یک سازمان یعنی بخش کمک های سازمان آسپرونا گذاشته است وتوصیه های ارایه شده برای سازمان های خیریه ی دیگر باید بسیار محتاطانه باشد.

مفاهیم کاربردی: علاوه بر اهمیت ارتقای انتقال دانش از طریق انگیزش درونی در سازمان های خیریه, مولفان به مدیران توصیه می کنند که مکانیسم هایی را برای تبدیل دانش ضمنی به دانش ملموس ارایه دهند تا این تضمینی برای باقی ماندن دانش در سازمان باشد. همچنین مولفان بر این عقیده اند که مدیران شرکت ها و سازمان های سود ده این پیشنهادات را در چنین محیطی مفید خواهند یافت و این بواسطه ی تعهد سازمان است که از طریق انگیزش درونی ایجاد شده است.

ارزش و اصالت: مطالعات تجربی معدودی در بخش غیر سوده صورت گرفته است حتی اگر نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی در جامعه داشته باشد.قیمت : 8.500 تومان

دانلود مقاله اصلی

8500 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.