پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش مشتری

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری، دانش درباره مشتری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت دانش مشتری استفاده می شود، نسخه دیگر  پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.