پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و چابکی سازمان

پرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و توزیع سوالات مدیریت دانش و چابکی سازمانی مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش و چابکی سازمانی

3000 تومان – خرید


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید