مدل جامع کانو و سروکوال جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی

ترجمه و متن کامل مقاله مدل جامع کانو و سروکوال جهت بهبود کیفیت خدمات درمانی

هدف‌این مقاله تشخیص ویژگی های کیفی خدماتیست که از اصول Servqual استفاده می کنند. مطالعه‌ای تجربی با استفاده از پرسشنامه با تمرکز بر خدمات، در جهت جویاشدن نحوه ی اجرای خدمات و رضایت عمومی مشتری با استفاده از اصول Servqual در5 بخش انجام شد.‌این داده‌ها وارد مدل رضایت مشتری کانو شدندکه از پرسشنامه ی کانوی پنج سطحی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه ی نسبت بین یکی و دیگری استفاده می کند. محدودیت های‌این تحقیق‌این است که مدل رضایت مشتری کانو باید به سایر متغییرهای رفتاری مشتری و همچنین مدیریت پاسخ راهبردی برای افزایش وفاداری مشتری هم تعمیم یابد.

قیمت: 7500 تومان

7500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.