پرسشنامه عدالت سازمانی

پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی

تعداد گویه ها: 20 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عدالت ساختاری و عدالت اجتماعی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای عدالت سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه عدالت سازمانی در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.