پرسشنامه امکان سنجی نظام جانشین پروری

پرسشنامه امکان سنجی نظام جانشین پروری

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 27طیف لیکرت

ابعاد: نظام جذب نیروی انسانی، نظام ارزیابی و کشف نیروی انسانی، نظام توسعه و آموزش نیروی انسانی، نظام حفظ نیروی انسانی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.