رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت های بزرگ

رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت های بزرگ

سال انتشار:2015

چکیده

نگاهی به ادبیات در موفقیت سیستم اطلاعاتی مدیریت ، شواهد تجربی را فراهم می کند که به محض سرمایه گذاری در سیستم اطلاعاتی و ابزارهای جدید مدیریت (NMTS) نمی تواند نتایج بهتر کسب و کار را تضمین کند.

با اهداف کمک به دانش مربوط به عوامل که موفقیت بکارگیری سیستم اطلاعاتی را توضیح می دهد، این مقاله از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای با یک نمونه از شرکت اسپانیایی بر طبق ارزیابی مفروض توسط مدیران مالی به کیفیت درباره چنین سیستم ها طبقه بندی شده است و آنها داده های خود را برای استراتژی اهداف استفاده می کنند. این رده بندی به سوی جواب 3 سوال کمک می کند :

  • آیا شرکت هایی که ارزیابی بهتری از سیستم اطلاعاتی دارند، عملکردشان پیشرفت می کند؟
  • چگونه کیفیت سیستم اطلاعاتی و استراتژی بر روی نتیجه تاثیر می گذارد؟
  • آیا رابطه مثبتی بین استفاده از ابزار های جدید مدیریت و پیشرفت عملکرد وجود دارد ؟

از طریق آزمون غیر پارامتری کروسکال والیس و  مدل حداقل مربعات جزئی ، نتایج بدست آمده را به همراه داشت که سوال اول را پشتیبانی می کند و تاثیرات مثبت کیفیت سیستم اطلاعاتی و استراتژی در بهبود سودآوری شرکت ها را نشان می دهد. منطق نمادی رگرسیون اثر متقابل بین استفاده از ابزارهای جدید مدیریت و رویکرد استراتژی سیستم اطلاعاتی با تاثیرات مثبت روی بهبود سودآوری را نشان می دهد.قیمت:15.000 تومان

دانلود فایل اصلی

15000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.