پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

منبع: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعداد سوالات: 42 پرسش با طیف لیکرت 5 درجه

ابعاد پرسشنامه سرمایه فکری: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی سرمایه فکری در سازمان استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.