پرسشنامه رابطه بازاریابی داخلی و خارجی

پرسشنامه رابطه بازاریابی داخلی و خارجی

منبع: بانسال و همکاران (2001)، اصل مقاله را از وب سایت پارس مدیر دریافت کنید.

روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است و پایایی پرسشنامه بازاریابی داخلی 0.845 و پرسشنامه بازاریابی خارجی مشتریان 0.779 گزارش شده است.

قیمت: 3000 تومان

پرسشنامه استاندارد است. ابعاد و سوالات آن به تفکیک مشخص شده است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.