پرسشنامه منابع انسانی الکترونیک

پرسشنامه بررسی رابطه بین منابع انسانی الکترونیک و اثر بخشی سازمانی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: ، استخدام، آموزش، جبران خدمات، مدیریت عملکرد، اثر بخشی سازمانی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.