پرسشنامه عوامل محیطی گردشگری درمانی

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.