پرسشنامه بسته بندی سبز

پرسشنامه استاندارد بسته بندی سبز

پایایی و روایی: دارد

ابعاد پرسشنامه و توزیع سوالات مشخص است.

آلفای کرونباخ هر بعد مشخص شده است

پرسشنامه دارای مدل مفهومی و مقاله بیس علمی-پژوهشی از دانشگاه تهران دارد.

طیف لیکرت

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.