پرسشنامه هزینه‌یابی کیفیت

پرسشنامه استاندارد هزینه یابی کیفیت

تعداد گویه ها: 39 سوال با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: هزینه های طرح ریزی، هزینه های ارزیابی کیفیت، هزینه های شکست درونی پروژه، هزینه های شکست بیرونی پروژه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای هزینه یابی کیفیت استفاده می شود، نسخه دیگرپرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.