پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 19پرسش طیف لیکرت

ابعاد: مدیریت هزینه، کیفیت سیستم اطلاعات،استراتژی سیستم اطلاعات و عملکرد مالی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.