یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی دولتی

یک روش MCDM فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های داروسازی دولتی

سال انتشار:2014

چکیده

افزایش ارزش سهام داران تا حد نهایی، یک هدف لازم الاجرا برای شرکت های تجاری در دست عامه محسوب می شود. ارزش سهام داران تا حد زیادی به مخارج عملیاتی، حاشیه سود (درصد سود حاصل از فروش خالص)، بازگشت به سرمایه و عملکرد کلی در شرکت های عمومی وابسته است. ما یک روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی ترکیبی جهت سنجش عملکرد شرکت های در دست عامه در صنعت داروسازی پیشنهاد می دهیم. روش پیشنهادی به سرمایه گذاران کمک می کند تا یک موجودی صحیح از سهام را با وجود آشفتگی و ناپایداری محیطی برگزیند. روش پیشنهادی متشکل از سه فاز مجزا اما مرتبط به یکدیگر می باشد. در فاز پیش از گزینش، یک مجموعه از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی براساس روش فهرست امتیازات متوازن(BSC)انتخاب می شوند. در مرحله سنجش بازدهی، روش DEMATEL در ابتدا برای تعیین روابط بینابین جنبه های مختلف BSC بکار گرفته می شود. یک روش ANP فازی سپس برای تعیین اهمیت نسبی معیارها براساس شبکه تعاملی DEMATEL حاصل شده استفاده گردید. در گام سوم، دو روش متفاوت تحلیل پوش داده های فازی استفاده می شود تا بازدهی نسبی واحدهای تصمیم گیری(DMU) استفاده می شوند. مدل های DEA فازی با استفاده از اهمیت نسبی معیارها و روابط برتری بین وزن های ورودی و خروجی به عنوان قیدهای اضافی اصلاح می شوند. درنهایت، مدل های DEA فازی اصلاح شده برای محاسبه امتیازات بازدهی نسبی DMUها استفاده می شوند. در مرحله رتبه بندی، یک روش تلفیقی بر پایه مفهوم آنتروپی شانونجهت ترکیب امتیازات بازدهی متفاوت و تعیین رتبه کامل DMUها بکار گرفته می شود. روش پیشنهاد شده در این مطالعه، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های داروسازیدر دست عامه که به شکلی فعال در زمینه تبادل سهام سوییسی(SSE) فعال هستنند، استفاده می شود.

قیمت:7.500 تومان

دانلود مقاله اصلی

15000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.