آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

بکارگیری روش دلفی فازی برای پیش بینی و غربال آیتم‌ها

تکنیک دلفی یکی از روش‌های کسب دانش گروهی است که بیش از نیم قرن مورد استفاده قرار گرفته است. اساس محاسبات تکنیک دلفی بر دیدگاه خبرگان استوار است. بنابراین هرگونه خطا و ناسازگاری در سنجش دیدگاه خبرگان، نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رویکردهای دلفی سنتی، اگر چه از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خبرگان برای انجام مقایسات استفاده می‌شود، اما کمی کردن دیدگاه خبرگان به روش سنتی، امکان انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را ندارد. استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی  و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است برای غربالگری معیارها می‌توان از تکنیک دلفی فازی در یک راند استفاده کرد. همچنین برای پایان راندهای تکنیک دلفی جهت پیش‌بینی راهکاری روشن ارائه شده است.

قیمت : 5000 تومان

در این مقاله تکنیک دلفی فازی به صورت کامل تشریح شده است.

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.