پرسشنامه صادرات

پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات

تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید


فصل دو صادرات

فصل دوم پایان نامه فایل ورد همراه با فهرست منابع در زمینه صادرات

10000 تومان – خرید