پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد (مشخص)

روایی و پایای: دارد

سوالات: 36 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول و استراتژی های بازرگانی

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.