پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید


فصل دو صادرات

فصل دوم پایان نامه فایل ورد همراه با فهرست منابع در زمینه صادرات

10000 تومان – خرید