تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر زنجیره تامین و مدل ساختاری

بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر زنجیره تامین با کارگیری مدل معادلات ساختاری

چکیده

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) و مدیریت زنجیره تامین (SCM)  گزینه‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات در اختیار مدیران تولید و فناوری اطلاعات سازمان در اختیار قرار می‌دهند و هم از دیدگاه عملی و هم از دیدگاه آکادمیک از توان بالقوه ای برای بهبود عملکرد سازمان برخوردار هستند. هدف این مقاله ایجاد بینشی عمیق تر جهت بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان با عنایت به رابطه آن با مدیریت زنجیره تامین است. این مقاله مدلی توسعه یافته براساس مزایای برنامه ریزی منابع سازمان در بهبود مدیریت زنجیره تامین سازمان در اختیار قرار می‌دهد. فرض بر این است که سه سازه برنامه ریزی منابع سازمان بر توانمندی های مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد.  برای بررسی درستی روابط سه سازه ERP با SCM و آزمون نه فرضیه پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. داده ها از شرکت های فناوری اطلاعات تایوانی از روش مصاحبه با خبرگان استخارج شده است. شواهد تجربی تاکید دارد که مزایای بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان موجب ارتقای توانمندی ها و شایستگی‌های مدیریت زنجیره تامین می‌شود. شواهد نشان می دهد که به ترتیب مزایای تولید و عملیات، فرایندهای تجاری، مزایای مدیریت و  بهبود برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سایه ERP باعث می شود توانمندی‌های مدیریت زنجیره تامین سازمان در فرایندهای عملیاتی، روابط با مشتریان و برنامه ریزی و کنترل فرایندها بهبود پیدا کند.

قیمت : 10.000 تومان

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.