پرسشنامه ارزیابی ابعاد ERP

پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  ERP

تعداد گویه ها: 31سوال

ابعاد یستم برنامه ریزی منابع سازمانی: سیستم، رضایت، اطلاعات، بنگاه، خدمات، گروه کاری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش ERP استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.