پرسشنامه آمادگی نشر الکترونیکی

پرسشنامه استاندارد بررسی زیرساخت‌های نشر الکترونیک در ایران

پرسشنامه استاندارد است. ابعاد آن مشخص شده است و دارای 30 پرسش با طیف لیکرت است.

روایی، پایایی  و منبع پرسشنامه نشر الکترونیک مشخص شده است.

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بررسی زیرساخت‌های نشر الکترونیک استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.