پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان

تعداد گویه ها: 30 سوال

ابعاد: احساس شایستگی، احساس معنی دار بودن، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن، احساس اعتماد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای توانمندسازی کاارکنان استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.