پرسشنامه هوش عاطفی (هیجانی) وانگ و لو

پرسشنامه هوش عاطفی (هیجانی) وانگ و لو

پرسشنامه استاندارد: دارای روایی و پایایی

ابعاد پرسشنامه شامل 4 بعد و 16 سوال

ارزیابی خود عاطفی یا خود احساسی
ارزیابی عواطف دیگری
بکارگیری عواطف
تنظیم عواطف

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.