پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

پرسشنامه استاندارد سنجش اثر بخشی سازمان

پرسشنامه اثربخشی پارسونز

تعداد گویه ها: 28 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: 1. نوآوری = انطباق 2. تعهد سازمانی = کسب هدف 3. رضایت شغلی = یگانگی 4. سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

قیمت: 2000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش اثر بخشی ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.