تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری e-CRM بر وفاداری مشتریان

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری e-CRM بر وفاداری مشتریان

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری ی در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیرمی باشد. این مطالعه به روش توصیفی اندازه گیری انجام شده است. نمونه گیری با 170 مشتری انجام شد. برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدکه توسط محققان و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. . پایایی آنها با روش آلفا کرونباخ برای پرسشنامه e-CRM برابر 709/0و برای پرسشنامه ,وفاداری مشتری 832/0 به تأیید رسیده است. نتایج تحقیقات با استفاده از دو روش همبستگی و رگرسیون نشان دهنده ی آن است که کدام عوامل در جهت ارتقای e-CRM در سایت پارس مدیر موثر و کدام یک بی تاثیرمی باشند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که پیاده سازی e-CRM از لحاظ آماری رابطه مثبت معنی داری با عوامل وفاداری مشتریان دارد. مدیر این شرکت میتواند برای اجرای بهینهe-CRM از نتایج این تحقیق استفاده نماید ونیز می تواند آن را با فرهنگ ایرانی مطابقت داده و وفاداری بیشتر مشتریان رابه همراه داشته باشد.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.