پرسشنامه مشارکت الکترونیک شهروندان

پرسشنامه مشارکت الکترونیک شهروندان

روایی و پایایی دارد

منبع دارد

تعداد سوالات: 30پرسش طیف لیکرت

ابعاد: سودآوربودن، احساس مالکیت شهروندان، زیرساخت الکترونیک، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اعتماد شهروندان، تصور شهروندان از پیامدهای مشارکت، اطلاع رسانی به شهروندان، احساس تعلق و تعهد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.