پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد